Ова Политика приватности података о личности (у даљем тексту Политика приватности) примењује се на све информације које се сајт налази на називу домена дитс.мд, може добити информације о Кориснику током коришћења сајта.

 1. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

1.1 У овој Политици приватности користе се следећи термини:

1.1.1. Администрација сајта дитс.мд („у даљем тексту Администрација сајта“) - овлашћени запослени за управљање сајтом, који делују у име дитс.мд, који организују и (или) обрађују личне податке, а такође одређују сврхе обрада података о личности, састав личних података, који су предмет обраде, радње (операције) извршене са личним подацима.

1.1.2. “Лични подаци” - било која информација која се односи на директно или индиректно идентификовану или идентификовану особу (субјекат личних података).

1.1.3. „Обрада личних података“ - свака радња (операција) или скуп радњи (операција) извршених помоћу алата за аутоматизацију или без употребе таквих средстава са личним подацима, укључујући прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, чување, појашњење (ажурирање, промену ), издвајање, коришћење, пренос (дистрибуција, обезбеђивање, приступ), деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података.

1.1.4. „Поверљивост личних података“ је захтев да Оператор или друго лице које има приступ личним подацима поштује захтев да не дозволи њихову дистрибуцију без сагласности субјекта личних података или присуства другог правног основа.

1.1.5. „Корисник сајта (у даљем тексту: Корисник)“ је особа која има приступ сајту путем Интернета и користи сајт.

1.1.6. „Колачићи“ су мали део података који шаље веб сервер и чува се на рачунару корисника, који веб клијент или веб претраживач шаље веб серверу сваки пут у ХТТП захтеву када се покуша да се отвори страница на одговарајући сајт.

1.1.7. „ИП адреса“ је јединствена мрежна адреса чвора у рачунарској мрежи изграђеној коришћењем ИП протокола.

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

2.1. Коришћење сајта од стране корисника представља сагласност са овом Политиком приватности и условима обраде личних података Корисника.

2.2. У случају неслагања са условима Политике приватности, Корисник мора престати да користи сајт.

2.3.Ова Политика приватности се односи само на сајт. Сајт не контролише и није одговоран за сајтове трећих лица којима Корисник може приступити путем линкова доступних на сајту.

2.4. Администрација сајта не проверава тачност личних података које је дао корисник сајта.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

3.1. Овом политиком приватности утврђене су обавезе Администрације сајта да не открива и обезбеђује режим заштите поверљивости личних података које Корисник даје на захтев Администрације сајта приликом регистрације на сајту.

3.2. Личне податке дозвољене за обраду у складу са овом Политиком приватности корисник даје попуњавањем контакт форме на сајту дитс.мд и укључује следеће информације:

3.2.1. презиме, име Корисника;

3.2.2. Контакт телефон корисника;

3.2.3. адреса е-поште (е-маил);

3.3. Дитс.мд штити податке који се аутоматски преносе током прегледа рекламних блокова и приликом посете страница на којима је инсталиран статистички скрипт система („пиксел“):

 • ИП адреса;
 • информације из колачића;
 • информације о претраживачу (или другом програму који приступа оглашавању);
 • време приступа;
 • адреса странице на којој се налази огласна јединица;
 • упућивач (адреса претходне странице).

3.3.1. Онемогућавање колачића може довести до немогућности приступа деловима веб странице дитс.мд за које је потребна ауторизација.

3.3.2. Дитс.мд прикупља статистику о ИП адресама својих посетилаца. Ове информације се користе за идентификацију и решавање техничких проблема.

3.4. Сви други лични подаци који нису наведени горе (прегледачи и оперативни системи који се користе, итд.) подлежу безбедном складиштењу и недистрибуцији, осим у случајевима предвиђеним у параграфима. 5.2. и 5.3. ове Политике приватности.

 1. СВРХЕ ПРИКУПЉАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОРИСНИКА

4.1. Администрација сајта дитс.мд може користити личне податке корисника у сврхе:

4.1.1. Идентификација Корисника који је попунио контакт форму на сајту дитс.мд

4.1.2. Омогућавање кориснику приступа персонализованим ресурсима веб странице дитс.мд.

4.1.3. Успостављање повратне информације са Корисником, укључујући слање обавештења, захтева у вези са коришћењем сајта дитс.мд, пружање услуга, обраду захтева и апликација Корисника.

4.1.4. Одређивање локације Корисника ради обезбеђења безбедности и спречавања преваре.

4.1.5. Потврда тачности и потпуности личних података које даје Корисник.

4.1.6. Пружање ефикасне корисничке и техничке подршке кориснику ако се појаве проблеми у вези са коришћењем веб странице дитс.мд.

4.1.7. Давање кориснику уз његову сагласност, ажурирања производа, специјалне понуде, информације о ценама, билтене и друге информације у име дитс.мд или у име дитс.мд партнера.

4.1.8. Обављање рекламних активности уз сагласност Корисника.

4.1.9. Омогућавање кориснику приступа сајтовима или услугама партнера дитс.мд у циљу добијања производа, ажурирања и услуга.

 1. НАЧИНИ И УСЛОВИ ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА

5.1. Обрада личних података Корисника се врши без временског ограничења, на било који законски начин, укључујући у информационим системима о личним подацима помоћу алата за аутоматизацију или без употребе таквих алата.

5.2. Корисник је сагласан да Администрација сајта има право да пренесе личне податке трећим лицима, посебно курирским службама, поштанским организацијама, телекомуникационим оператерима, искључиво у сврху испуњења налога Корисника датог на сајту дитс.мд.

5.3. Лични подаци Корисника могу се пренети овлашћеним јавним органима Републике Молдавије само на основу и на начин утврђен законодавством Републике Молдавије.

5.4. У случају губитка или откривања личних података, Администрација сајта обавештава Корисника о губитку или откривању личних података.

5.5. Администрација сајта предузима неопходне организационе и техничке мере за заштиту личних података Корисника од неовлашћеног или случајног приступа, уништавања, модификације, блокирања, копирања, дистрибуције, као и од других незаконитих радњи трећих лица.

5.6. Администрација сајта, заједно са Корисником, предузима све неопходне мере да спречи губитке или друге негативне последице узроковане губитком или откривањем личних података Корисника.

 1. ОБАВЕЗЕ СТРАНАКА

6.1. Корисник је дужан:

6.1.1. Наведите информације о личним подацима неопходним за коришћење веб странице дитс.мд.

6.1.2. Ажурирајте, допуните дате информације о личним подацима ако се ти подаци промене.

6.2. Администрација сајта је дужна да:

6.2.1. Користите примљене информације искључиво у сврхе наведене у тачки 4. ове Политике приватности.

6.2.2. Осигурати да се поверљиве информације чувају у тајности, не откривају без претходне писмене дозволе Корисника, као и да не продају, размењују, објављују или откривају на друге могуће начине пренете личне податке Корисника, са изузетком параграфа. 5.2. и 5.3. ове Политике приватности.

6.2.3. Предузмите мере предострожности за заштиту поверљивости личних података Корисника у складу са поступком који се обично користи за заштиту ове врсте информација у постојећим пословним трансакцијама.

6.2.4. Блокирати личне податке који се односе на релевантног Корисника од момента пријаве или захтева Корисника или његовог законског заступника или овлашћеног органа за заштиту права субјеката личних података за период провере, у случају откривања непоузданих личних података. података или противправних радњи.

 1. ОДГОВОРНОСТ СТРАНА

7.1. Администрација сајта, која није испунила своје обавезе, одговорна је за губитке које претрпи Корисник у вези са незаконитим коришћењем личних података, у складу са законодавством Републике Молдавије, осим у случајевима предвиђеним у ст. 5.2., 5.3. и 7.2. ове Политике приватности.

7.2. У случају губитка или откривања поверљивих информација, Администрација сајта није одговорна ако ове поверљиве информације:

7.2.1. Постало је јавно власништво док се не изгуби или не открије.

7.2.2. Примљено од треће стране пре него што га је примила Администрација сајта.

7.2.3. Објављено уз сагласност Корисника.

 1. УПРКОС РЕЗОЛУЦИЈИ

8.1. Пре одласка на суд са тужбом по споровима који произилазе из односа између Корисника сајта дитс.мд и Администрације сајта, обавезно је подношење тужбе (писани предлог за добровољно решење спора).

8.2 Прималац рекламације, у року од 30 календарских дана од дана пријема рекламације, писмено обавештава подносиоца захтева о резултатима разматрања рекламације.

8.3. Уколико се споразум не постигне, спор ће бити прослеђен судском органу у складу са важећим законодавством Републике Молдавије.

8.4. Важеће законодавство Републике Молдавије примењује се на ову Политику приватности и однос између Корисника и Администрације сајта.

 1. ДОДАТНИ УСЛОВИ

9.1. Администрација сајта има право да мења ову Политику приватности без сагласности Корисника.

9.2. Нова Политика приватности ступа на снагу од тренутка објављивања на сајту дитс.мд, осим ако је другачије предвиђено новом издањем Политике приватности.

9.3. Све сугестије или питања у вези са овом Политиком приватности треба послати е-поштом на адресу [email protected]

9.4. Актуелна политика приватности доступна је на страници хттпс://дитс.мд/приваци-полици/.